07136146518

شیراز، کیلومتر 2 جاده صدرا، بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمومنین(ع)

جراحان انجمن

تشکل فعلی این انجمن از نخبگانی می باشند که دوره های کامل جراحی عمومی را گذرانده و پس از دریافت دوره های کامل تخصص جراحی عمومی نیز یک دوره کامل جراحی پلاستیک را میگذرانند آنگاه درجه فوق تخصص پلاستیک و زیبائی را دریافت می کنند.

دکتر حیدر علی نیکپور

دکتر حیدر علی نیکپور

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

دکتر علی اکبر خسری نژاد

دکتر علی اکبر خسروی نژاد

عضو هیئت مدیره

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

دکتر سعید مرزبان

دکتر سعید مرزبان

عضو هیئت مدیره / نایب رئیس

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

دکتر غلامرضا معتضدیان

دکتر غلامرضا معتضدیان

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

دکتر سینا غیاثی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

دکتر محمد علی حقوقی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

دکتر بهزاد غفاری

دکتر بهزاد غفاری

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

دکتر وحید دستگردی

دکتر وحید دستگردی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

دکتر سید حامد کبیری

دکتر سید حامد کبیری

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

دکتر علی اکبر الوندی

دکتر اکبر الوندی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

دکتر عباس اکرمی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

دکتر علی خجسته

فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی